Κυριακή, 4 Μαρτίου 2012

Η ΘΕΣΜΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (1990-2012)
Του ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΥΖΗ* 
Α) Νομοθεσία πριν από την κρίση και το μνημόνιο
 α) Ν.1892/1990


-Εισαγωγή  ειδικού θεσμικού πλαισίου για την μερική απασχόληση(αρ. 38,39)-Καθιέρωση της ελαστικής διευθέτησης του συνολικού εργάσιμου χρόνου 6μηνης διάρκειας με συλλογική συμφωνία(αρ.40) 

-Καθιέρωση της τέταρτης βάρδιας το σαββατοκύριακο με 12ωρη ημερήσια απασχόληση(αρ.41)
-Καθιέρωση της σύνδεσης αμοιβής με την παραγωγικότητα(αρ.44)

β) Ν.2639/1998-Συμπλήρωση του θεσμικού πλαισίου της μερικής απασχόλησης και επέκταση του τρόπου υπολογισμού της από την εβδομαδιαία σε 15ήμερη και μηνιαία βάση(αρ.2)
-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ.2 παρ.15)
-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της εκ περιτροπής εργασίας με όρους μονομερούς επιβολής από τον εργοδότη (αρ.2 παρ.2)
-Επέκταση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου σε ετήσια βάση(αρ.3)
-Διάβρωση του περιεχομένου των κλαδικών συμβάσεων με Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης, επιχειρησιακές συλλογικές συμβάσεις και με ατομικές συμβάσεις σε περιοχές υψηλής ανεργίας(αρ.4)
-Ρύθμιση των όρων παροχής ανεξάρτητης εργασίας και αναγνώριση εξαρτημένης εργασίας σε περίπτωση σύμβασης έργου κατά αποκλειστική ή κύρια εργασία στον ίδιο εργοδότη(αρ.1)
-Καθιέρωση των ιδιωτικών γραφείων εύρεσης εργασίας(αρ.5)

γ) Ν.2874/2000
-Επαναρρύθμιση της ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με κίνητρα μειωμένου ωραρίουπρος τους εργαζόμενους για ετήσια διευθέτηση(αρ.5)
-Αύξηση του κόστους της υπέρβασης του ωραρίου όταν δεν γίνεται χρήση της ελαστικής διευθέτησης(αρ.1)
-Εισαγωγή κινήτρων για μερική απασχόληση κάτω των 20 ωρών εβδομαδιαίως με προσαύξηση 7,5%στο ωρομίσθιο(αρ.7)
-Ουσιαστική αύξηση του ορίου για τις ομαδικές απολύσεις για τις επιχειρήσεις των 50-199 εργαζομένων(αρ.9)

δ) Ν.2956/2001
-Καθιέρωση ειδικού θεσμικού πλασίου για τα γραφεία ενοικίασης εργαζομένων(αρ .20-22)

ε) Ν.3174/2003
-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως για υπηρεσίες κοινωνικού χαρακτήρα στο Δημόσιο (αρ.1-7)

στ) Π.Δ 81/2003
- Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου ως προς την ανώτατη διάρκεια και τις διαδοχικές ανανεώσεις

ζ) Π.Δ. 164/2004
-Ρύθμιση του περιεχομένου των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον δημόσιο τομέα

η) Π.Δ. 180/2004
-Ρύθμιση των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα

θ) Ν.3250/2004
-Εισαγωγή της μερικής απασχόλησης μέχρι 20 ώρες εβδομαδιαίως στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ για παροχή υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα

ι) Ν.3385/2005
-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για υπέρβαση του εβδομαδιαίου ωραρίου από τις 40-48 ώρες από 505 σε 25%(αρ.1,παρ.1)
-Μείωση του κόστους της προσαύξησης για τις υπηρεσίες χωρίς άδεια από 150% σε 100%.(αρ.1,παρ.5)
-Εισαγωγή της 4μηνης ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας με παράλληλη καθιέρωση επιτροπής διευθέτησης για την επίλυση των διαφορών(αρ.2, παρ.1)
-Κατάργηση του κινήτρου μείωσης του εργάσιμου χρόνου σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης(αρ.2,παρ.2)

ια) Ν.3429/2005
-Καθιέρωση δυνατότητας με δυσμενέστερους όρους αμοιβής και απόλυσης για τους νεοπροσλαμβανόμενους σε σχέση με το υφιστάμενο προσωπικό στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.13)
-Καθιέρωση δυνατότητας κατάργησης του γενικού κανονισμού προσωπικού ακόμη και με νόμο σε περίπτωση αρνητικών οικονομικών αποτελεσμάτων στις δημόσιες επιχειρήσεις(αρ.14)

ιβ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση εργολαβιών στον δημόσιο τομέα

ιγ) Σειρά νομοθετημάτων για την χρήση stages στον δημόσιο τομέα με όρους καταστρατήγησης του θεσμού της μαθητείας και υποκατάστασης της κανονικής εργασίας

Β) Νομοθεσία κατά την περίοδο της κρίσης πριν από το πρώτο μνημόνιο
α) Ν.3846/2010
-Θέσπιση τεκμηρίου μισθωτής εργασίας για συμβάσεις έργου που παρατείνονται πέραν των 9 μηνών και υπό τον όρο της αποκλειστικής ή κύριας απασχόλησης στον ίδιο εργοδότη(αρ. 1)
-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της ενοικίασης των εργαζομένων μέσω εταιριών προσωρινής απασχόλησης ορίζοντας ως ανώτατο χρόνο δανεισμού(συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσεων) και εξαιρετικά σε 18 μήνες(αρ.3)
-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος της διαθεσιμότητας με δυνατότητα επιβολής της για οικονομικούς λόγους μέχρι 3 μήνες ανά ημερολογιακό έτος χωρίς τη δυνατότητα για άμεσα συνεχόμενη εφαρμογή του μέτρου (αρ.4)
-Καθιέρωση ανώτατης διάρκειας της μονομερούς επιβολής της εκ περιτροπής εργασίας στους 6 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ.2,παρ.3 )
-Επέκταση της εφαρμογής της μερικής απασχόλησης στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.2,παρ.18)
- Καθιέρωση προσαύξησης 10% στο ωρομίσθιο για την υπερωριακή απασχόληση των εργαζόμενων με μειωμένο ωράριο(αρ.2,παρ.11)
-Καθιέρωση προσαύξησης στο ημερομίσθιο κατά 30% σε περίπτωση υπέρβασης του πενθήμερου με εξαίρεση εφαρμογής της στον επισιτισμό και στον τουρισμό(αρ .8)
-Εισαγωγή ειδικού θεσμικού πλαισίου για την τηλεργασία(αρ. 5)
-Επαναρρύθμιση του καθεστώτος ελαστικής διευθέτησης του εργάσιμου χρόνου με την κατάργηση της επιτροπής διευθέτησης των σχετικών συλλογικών διαφορών και την δυνατότητα προσφυγής στον ΟΜΕΔ(αρ. 7)

β) Ν.3833/2010
-Πάγωμα μισθών στο σύνολο του δημόσιου τομέα για το 2010(αρ.3)
-Απαγόρευση και κατάργηση των ΣΣΕ και ατομικών συμβάσεων στον δημόσιο τομέα που ανατρέπουν την εισοδηματική πολιτική(αρ.3,παρ.1)
-Κατίσχυση των διατάξεων για τη μείωση των αποδοχών στο δημόσιο τομέα έναντι των ισχυουσών ΣΣΕ((αρ.1,παρ.5)
-Μείωση κατά 30% του 13ου και 14ου μισθού στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)
-Μείωση κατά 12% του συνόλου των επιδομάτων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ.1,παρ.2)
-Μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 7%(αρ.1,παρ.7)
-Μείωση κατά 30% του ανώτατου ορίου των υπερωριών στον δημόσιο τομέα(αρ. 6)
-Αναστολή των προσλήψεων και των διορισμών στο δημόσιο για το 2010 με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.10)
-Καθιέρωση της αρχής 1:5 για τις προσλήψεις και αποχωρήσεις στο Δημόσιο με εξαίρεση την παιδεία, την υγεία και την ασφάλεια(αρ.11,παρ.1,2)
-Μείωση κατά 30% των προσλήψεων προσωπικού με συμβάσεις αορίστου και ορισμένου χρόνου και έργου στο Δημόσιο για το 2010(αρ.11,παρ.6)

γ) Ν.3844/2010
- Θέσπιση γενικού πλαισίου για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και των κλειστών επαγγελμάτων

Γ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του πρώτου μνημονίου
α) Ν.3845/2010
-Επέκταση των μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και για το 2011(αρ. 3)
-Περαιτέρω μείωση των αποδοχών στον ευρύτερο δημόσιο τομέα κατά 3%(αρ 3, παρ.4)
-Καθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 500 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα που αμείβονται με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 3.000 ευρώ(αρ. 3, παρ.6)
-Περαιτέρω μείωση των επιδομάτων κατά 8% στο σύνολο του δημόσιου τομέα (αρ. 3, παρ.1)
-Απασχόληση στο Δημόσιο ηλικιωμένων ανέργων (55-64 ετών)μέσω γραφείων ενοικίασης προσωπικού που επιχορηγούνται από το κράτος(αρ. 2, παρ.5)
-Καθιέρωση της επιταγής επανένταξης των ανέργων με το ποσό της επιδότησης για την απασχόλησή τους από επιδοτούμενες επιχειρήσεις(αρ. 3, παρ. 3)
-Άρση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης υπέρ των μισθωτών σε περίπτωση συρροής στις ΣΣΕ με δυνατότητα αρνητικής απόκλισης των ειδικότερων ΣΣΕ έναντι των γενικών ακόμη και έναντι της ΕΓΣΣΕ (αρ. 2, παρ.7)
-Καθιέρωση της σύμβασης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα, διάρκειας 1 έτους σε νέους ανέργους μέχρι 24 ετών με αμοιβή του 80% του γενικού κατώτατου μισθού και με απαλλαγή των εργοδοτών από τις ασφαλιστικές εισφορές (αρ .2, παρ.6).

β) Ν.3847/2010
-Επανακαθορισμός του 13ου και του 14ου μισθού σε 400 ευρώ αντίστοιχα για το σύνολο των εργαζόμενων του δημόσιου τομέα με μηνιαίες αποδοχές κάτω από τα 2500 ευρώ(αρ. 1, παρ.1)

γ) Ν.3863/2010
-Καθιέρωση της ειδικής σύμβασης μαθητείας για νέους ηλικίας 15-18 ετών με αμοιβή το 70% του γενικού κατώτατου μισθού(αρ.74, παρ. 9)
-Καθιέρωση της δυνατότητας πρόσληψης νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας ηλικίας 18-24 ετών με αμοιβή το 84% του γενικού κατώτατου μισθού και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από τον ΟΑΕΔ(αρ. 74, παρ. 8)
-Μείωση κατά 20% του κόστους της υπερεργασίας και κάθε μορφής υπερωριακής απασχόλησης(αρ. 74, παρ. 10)
-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τη μείωση μέχρι και κατά 3/4του χρόνου προειδοποίησης(από 24 σε 6 μήνες) που συνεπάγεται χαμηλότερο κόστος απόλυσης(αρ. 74, παρ. 2).
-Διευκόλυνση των ατομικών απολύσεων με τον περιορισμό του ποσού προκαταβολής της αποζημίωσης από 6 σε 2 μισθούς, με την επέκταση των δόσεων από 3 τριμηνιαίες κατά ανώτατο όριο σε διμηνιαίες και με την μείωση των ποσών των δόσεων από αντιστοιχία 3 μισθών σε 2(αρ.74, παρ. 2).
-Αύξηση του ορίου για την ένταξη στο καθεστώς των ομαδικών απολύσεων από 4 σε 6 μηνιαίως για τις επιχειρήσεις από 20-150 εργαζόμενους, και από 2% στο 5% για τις επιχειρήσεις άνω των 150 εργαζόμενων (το όριο του 2% ίσχυε για τις επιχειρήσεις άνω των 200 εργαζόμενων (αρ.74, παρ.1)
-Εισαγωγή ειδικού ρυθμιστικού πλαισίου για το καθεστώς της εργολαβίας και της υπεργολαβίας (αρ. 68)
- Eισαγωγή πλαισίου μεταρρύθμισης του ΟΜΕΔ(αρ.73)

δ) Ν.3871/2010
-Κατάργηση του περιεχομένου των διαιτητικών αποφάσεων που για την περίοδο 2010-12 προβλέπουν μισθολογικές αυξήσεις πέραν των οριζόμενων από την ΕΓΣΣΕ της αντίστοιχης περιόδου(αρ. 51)

ε) Ν.3899/2010
-Επέκταση της διάρκειας της σύμβασης δοκιμής που η λήξη της δεν συνεπάγεται καταβολή αποζημίωσης από τους 2 στους 12 μήνες και διευκόλυνση των απολύσεων σε συμβάσεις αορίστου χρόνου που καταγγέλλονται στους 12 μήνες(αρ.17, παρ.5α)
-Επέκταση της συνολικής ανώτατης διάρκειας δανεισμού εργαζομένων από τους 18 στους 36 μήνες (αρ. 17, παρ.4)
-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας της επιβαλλόμενης εκ περιτροπής εργασίας από 6 σε 9 μήνες ανά ημερολογιακό έτος(αρ. 17, παρ.3)
-Κατάργηση της προσαύξησης στο ωρομίσθιο της μερικής απασχόλησης σε περίπτωση υπερωρίας και απασχόλησης με εβδομαδιαία εργασία κάτω των 20 ωρών(αρ. 17, παρ.1, 2)
-Εισαγωγή των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ με περιεχόμενο διάβρωσης του κατώτατου κλαδικού μισθού (αρ.13)
Καθιέρωση της( μη δεσμευτικής) γνωμοδότησης του Συμβουλίου Κοινωνικού Ελέγχου της Επιθεώρησης Εργασίας για την αναγκαιότητα υπογραφής ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ.13)
-Αναγνώριση της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία σε κάθε επίπεδο συλλογικής διαφοράς(αρ.14)
-Επέκταση της αναστολής για 10 ημέρες του απεργιακού δικαιώματος και στην περίπτωση μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία από την εργοδοτική πλευρά(αρ.14)
-Η διαιτησία είναι πλέον αρμόδια μόνο για τους βασικούς μισθούς, αντί για το σύνολο, της συλλογικής διαφοράς (αρ.14)
- Επισήμανση της ιδιαίτερης έμφασης των αποφάσεων στο πλαίσιο του ΟΜΕΔ στην οικονομική κατάσταση, την ανταγωνιστικότητα και την παραγωγικότητα του κρινόμενου πεδίου της συλλογικής διαφοράς(αρ.14)
-Καθιέρωση της ομοφωνίας ανάμεσα σε εργοδότες και συνδικάτα που συνθέτουν το ΔΣ του ΟΜΕΔ για την επιλογή των μεσολαβητών και των διαιτητών(αρ. 14)
-Προσαρμογή του δικαστικού ελέγχου των διαιτητικών αποφάσεων στο νέο πλαίσιο της τυπικής τους νομιμότητας(αρ.14)
Επιβολή μηδενικών αυξήσεων στο σύνολο του δημόσιου τομέα(αρ. 3, παρ. 1)
-Μείωση κατά 10% των αποδοχών στις ΔΕΚΟ για όσους αμείβονται με αποδοχές άνω των 1.800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 2, παρ, 18)
-Επιβολή μετατάξεων στις ΔΕΚΟ χωρίς την υποχρέωση διατήρηση των δικαιωμάτων της προηγούμενης θέσης απασχόλησης(αρ. 2, παρ.22)
-Κατίσχυση των μέτρων απορρύθμισης στον δημόσιο τομέα έναντι αντίθετου περιεχομένου ΣΣΕ και ΔΑ (αρ. 2, παρ.21)
-Κατάργηση όλων των εξαιρέσεων του κανόνα 1:5 για τη σχέση προσλήψεων και αποχωρήσεων στον δημόσιο τομέα(αρ. 3, παρ.1)
-Περιορισμός κατά 15%στις προσλήψεις στο Δημόσιο με σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου σε σχέση με το 2010(αρ. 3, παρ.4)
-Μείωση κατά 10% των αποδοχών των εργαζομένων στον όμιλο της ΑΤΕ όσων υπερβαίνουν τα 1800 ευρώ μηνιαίως(αρ. 11)

στ) Ν.3920/2011
-Κατάργηση των ισχυουσών ΣΣΕ και των κανονισμών προσωπικού στους φορείς των αστικών συγκοινωνιών(αρ.12, παρ.1)
-Έναρξη διαδικασίας συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες για νέο περιεχόμενο ΣΣΕ και κανονισμών προσωπικού(αρ. 12, παρ. 2,3)
Απαγόρευση προσφυγής της εργατικής πλευράς στον ΟΜΕΔ σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για νέα ΣΣΕ και κανονισμούς προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες (αρ. 12, παρ. 6)
-Επιβολή με νόμο του περιεχομένου των εργασιακών σχέσεων σε περίπτωση αδιεξόδου των συλλογικών διαπραγματεύσεων στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.4)
-Επανεφαρμογή του νόμου για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις με βάση το νέο εργασιακό καθεστώς που έχει συμφωνηθεί ή με νόμο επιβληθεί στις αστικές συγκοινωνίες(αρ. 12, παρ.7)
-Κατίσχυση των ρυθμίσεων για τις μετατάξεις του πλεονάζοντος προσωπικού στις αστικές συγκοινωνίες έναντι κάθε αντίθετου νόμου ή ΣΣΕ(αρ.12)

ζ) Ν.3979/2011
-Αύξηση του εβδομαδιαίου ωραρίου στον δημόσιο τομέα από 37,5 σε 40 ώρες(αρ.41)

η) Ν.3986/2011
-Αρση του σπουδαίου λόγου σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας στις μακροχρόνιες συμβάσεις ορισμένου χρόνου(πχ. τράπεζες)(αρ. 40)
-Επέκταση της ανώτατης διάρκειας των συμβάσεων ορισμένου χρόνου μετά από 3 διαδοχικές ανανεώσεις από τους 24 στους 36 μήνες(αρ.41, παρ.3)
-Καθιέρωση της χωρίς όρια δυνατότητας ανανέωσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε περίπτωση αντικειμενικού λόγου όπως αυτός προκύπτει από μια ευρύτατη ενδεικτική απαρίθμηση(αρ. 41, παρ.1,2)
-Εισαγωγή της δυνατότητας πρόσληψης νέων ηλικίας 18-25 ετών για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας με αμοιβή το 80% του γενικού κατώτατου μισθού για διάστημα μέχρι 2 ετών (αρ. 43)
-Επέκταση του χρόνου υπέρβασης του ημερήσιου ωραρίου από 4 σε 6 μήνες σε περίπτωση ετήσιας ελαστικής διευθέτησης του χρόνου εργασίας(αρ. 42)
-Παροχή της δυνατότητας συμφωνιών για ελαστική διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου στις επιχειρήσεις , όταν απουσιάζουν τα συνδικάτα και τα συμβούλια εργαζομένων, και με ενώσεις προσώπων στις οποίες συμμετέχει το 20% των εργαζομένων για τις επιχειρήσεις άνω των 20 εργαζομένων και το 15% αντίστοιχα για τις επιχειρήσεις κάτω των 20 εργαζόμενων(αρ. 42, παρ. 6)
-Εισαγωγή της εθελοντικής μετατροπής της πλήρους απασχόλησης σε μερική στον δημόσιο τομέα με μείωση έως και 50% του ωραρίου για διάστημα 5 ετών((αρ. 37, παρ. 5)
-Εισαγωγή του καθεστώτος της εργασιακής εφεδρείας στον δημόσιο τομέα με καταβολή του 60% του βασικού μισθού για το πλεονάζον προσωπικό(αρ. 37, παρ. 7)
-Καθιέρωση της δυνατότητας αποχώρησης με εθελούσια έξοδο των υπαγόμενων στο καθεστώς της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο(αρ. 37, παρ. 7)
-Επέκταση της σχέσης 1:5 προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο μέχρι το 2015(αρ. 37. παρ.3)
-Καθιέρωση της σχέσης 1:10 μεταξύ προσλήψεων και αποχωρήσεων στο Δημόσιο για το 2011(αρ. 37, παρ. 3)
-Περιορισμός των προσλήψεων με σύμβαση ορισμένου και έργου στο Δημόσιο κατά 50% για το 2011 και κατά 10% για την περίοδο 2012-15(αρ. 37, παρ. 3)
-Μείωση της επιδότησης των ανέργων σε 450 ημερήσια επιδόματα ανά 4ετία από το 2011 και σε 400 από το 2012-15

θ) Ν.4024/2011
-Εισαγωγή της προσυνταξιοδοτικής διαθεσιμότητας με το 60% του βασικού μισθού σε περίπτωση κατάργηση των οργανικών θέσεων στο Δημόσιο για και αυτοδίκαιη απόλυση για όσους συμπληρώνουν τα 55 έτη και 35 χρόνια προϋπηρεσίας στο τέλος του 2013(αρ. 33)
-Ειδική ρύθμιση της εργασιακής εφεδρείας στο Δημόσιο με σχέση ιδιωτικού δικαίου για διάστημα 1-2 χρόνων πριν από την οριστική αποχώρηση και με την καταβολή του 60% του βασικού μισθού που συμπεριλαμβάνει και την αποζημίωση απόλυσης(αρ. 34)
-Εισαγωγή του ενιαίου μισθολογίου στο Δημόσιο με όρους συνολικής υποβάθμισης(αρ. 12-32)
-Κατίσχυση των επιχειρησιακών έναντι των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ σε περίπτωση συρροής και ανεξάρτητα από το περιεχόμενό τους με την τυπική κατάργηση αλλά την ουσιαστική διατήρηση του περιεχομένου αρνητικής απόκλισης των ειδικών επιχειρησιακών ΣΣΕ(αρ. 37, παρ. 5)
-Αναγνώριση της δυνατότητας υπογραφής επιχειρησιακών ΣΣΕ σε περίπτωση απουσίας σωματείου και από ένωση προσώπων που εκπροσωπεί τα 3/5 του προσωπικού της επιχείρησης(αρ. 37, παρ.1)
-Αναστολή της επέκτασης εφαρμογής των κλαδικών και ομοιοεπαγγελματικών ΣΣΕ μέχρι το τέλος του 2013(αρ. 37, παρ.6)

Δ) Νομοθεσία στο πλαίσιο του δευτέρου μνημονίου
α) Ν.4046/2012(Εφαρμογή του αρθρ. 1, παρ.6)
-Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 22% με νόμο και κατάργηση της ΕΓΣΣΕ 2010-12(αρ .1, παρ.1)
-Μείωση του γενικού κατώτατου μισθού κατά 32% με νόμο για τους νέους μέχρι 25 ετών και για τους μαθητευόμενους(αρ.1,παρ.2)
-Άμεση προσαρμογή στα νέα γενικά κατώτατα όρια των μισθών χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 1,παρ.3)
-Μείωση του χρόνου μετενέργειας της ΣΣΕ, μετά από τη λήξη της, από 6 σε 3 μήνες, με διατήρηση πλέον μόνο του βασικού μισθού και των επιδομάτων ωρίμανσης, τέκνων, σπουδών και επικίνδυνης εργασίας και με δυνατότητα διαπραγμάτευσής τους με ατομικές συμβάσεις και κατάργηση όλων των υπολοίπων ρυθμίσεων της προηγούμενης ΣΣΕ χωρίς τη συναίνεση του εργαζόμενου(αρ. 2, παρ. 4)
-Κατάργηση του δικαιώματος για μονομερή προσφυγή στη διαιτησία μετά από την άρνηση της πρότασης του μεσολαβητή και καθιέρωση της από κοινού προσφυγής σε αυτήν (αρ. 3, παρ.1)
-Περιορισμός της διαιτητικής απόφασης στον καθορισμό του βασικού μισθού και ημερομισθίουμε βάση τις οικονομικές συνθήκες, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την ανάγκη μείωσης του μοναδιαίου κόστους εργασίας κατά την περίοδο του δεύτερου μνημονίου(αρ. 3, παρ. 2,3)
-Κατάργηση των ρητρών που διατηρούν τους κανονιστικούς όρους προηγούμενων ΣΣΕ και ΔΑ(επιδόματα, παροχές) σε περίπτωση προσφυγής στη διαιτησία(αρ. 3, παρ.2)
-Πάγωμα των αυξήσεων σε μισθούς και ωριμάνσεις μέχρι τη μείωση του ποσοστού ανεργίας στη χώρα κάτω από το 10%, από το 21% που βρίσκεται κατά την περίοδο της σχετικής ρύθμισης και με τάσεις συνεχούς ανόδου(αρ. 4)
- Καθιέρωση της 3ετίας ως ανώτατης διάρκειας των ΣΣΕ(αρ. 2, παρ.1)
-Λύση των συμβάσεων με βάση το όριο ηλικίας ή συνταξιοδότησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με βάση τα ισχύοντα ως προς τη λύση των συμβάσεων αορίστου χρόνου στον ιδιωτικό τομέα(αρ. 5, παρ.1)
-Κατάργηση των νόμων, των κανονιστικών αποφάσεων, των ΣΣΕ, των κανονισμών εργασίας, των οργανισμών προσωπικού και των αποφάσεων διοίκησης που καθιερώνουν όρους ή ρήτρες μονιμότητας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα(αρ. 5, παρ.2)
* Καθηγητής εργασιακών σχέσεων στο Πάντειο Πανεπιστήμιο και επιστημονικός συνεργάτης του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου